Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

jakie uprawnienie
rid - 2006/04/04 20:15
prawo naklada coraz to nowe wymagania w zakresie uprawnien uczestnikow przewozu a w szczegolnosci w zakresie napelniania i oprozniania zbiornikow transportowych. Szczegolnym przypadkiem sa zbiorniki cisnieniowe poczawszy od butli do cysterny i podzial pomiedzy tdt i udt w zakresie tych zbiornikow . moje pytanie jakie uprawnienia i wydane przez jaki dozor sa wymagane dla zgodnej z prawem realizacji czynnosci napelniania i oprozniania i jak je rozpoznawac bo slyszy sie o kategoriach etc.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:jakie uprawnienie
Dariusz Polak - 2006/04/04 22:57
Z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18-07-2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) wynika, że urządzeniami technicznymi, przy których obsłudze wymagane jest posiadania kwalifikacji, są:

  w zakresie napełniania zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm³, o czym mówi ust. 1 pkt 11 załacznika nr 2 do rozporządzenia;


  urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, o czym mówi ust. 1 pkt 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia.


Zbiornikami stałymi z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe są zbiorniki pojazdów zasilanych gazem płynnym (LPG), które są projektowane na ciśnienie 3 MPa. Zgodnie z rozporządzeniem nie wymaga kwalifikacji napełnianie zbiorników pojazdów zasilanych gazem ziemnym (CNG), które są projektowane na ciśnienie 26 MPa, ponieważ CNG nie jest skroplonym gazem węglowodorowym, lecz sprężonym gazem węglowodorowym

Zbiornikami przenośnymi – zgodnie z § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z 16-07-2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021 z poźn. zm.) są zbiorniki zmieniające miejsce miedzy napełnieniem a opróżnieniem o pojemności większej niż 0,35 cm³ i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazów, z wyjątkiem pojemników aerozolowych jednorazowego użytku i pojemników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest nie większy niż 500 barów x dm³, a nadciśnienie jest nie wyższe niż 7 barów.

Z projektu TDT z 08-03-2004 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych wynikało, że określenie „urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych” odnosiło się do:

  portowych ramion przeładunkowych;


  instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych wg ADR/RID/IMDG;


  instalacji i urządzeń dla napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wieloelementowych kontenerów do gazu (MEGC);


  instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania (w tym ramion przeładunkowych) pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara zbiorników transportowych dla towarów nie będących towarami niebezpiecznymi;


oraz

  elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców


Z art. 23 ustawy z 21-12-2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) wynika, że organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek zainteresowanych osób, sprawdza kwalifikacje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku urządzeń technicznych, nad którymi zgodnie z art. 44 ustawy o dozorze technicznym wykonywanie dozoru technicznego należy do zakresu działania TDT, sprawdzenia kwalifikacji dokonują komisje egzaminacyjne powołane przez organ TDT.

Zgodnie z procedurą TDT dotyczącą kwalifikowania osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne uprawnienia do

  obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych jednej klasy wg ADR/RID (z wyjątkiem klasy 1 i 7) należy kategorii kwalifikacyjnej III


  obsługi zbiorników LPG stanowiacych wyposażenie pojazdów samochodowych w zakresie napełniania, obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych dwóch lub trzech klas wg ADR/RID (z wyjątkiem klasy 1 i 7) oraz obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, należą do kategorii kwalifikacyjnej II


  obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych wszystkich klas wg ADR/RID (z wyjątkiem klasy 1 i 7) należy kategorii kwalifikacyjnej I


Z art. 23 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym wynika, ze za sprawdzenie kwalifikacji pobierane są opłaty od osób kierujących wnioski o ich sprawdzenie, a z art. 23 ust. 4 ustawy o dozorze technicznym wynika, że opłaty pobierane są w wysokości 20% najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (obecnie 152 PLN). Opłaty te stanowią przychód jednostek dozoru technicznego.

I wszystko jasne?
[ul]
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:jakie uprawnienie
rid - 2006/04/05 19:41
dziekuje ale tak juz praktycznie to zeby napelnic butle np aetylenem to jkie uprawnienia a beczke amoniakiem to jakie i jaki urzad powinien je wydac oczywiscie uwzgledniajac urzadzenia do napelniania
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:jakie uprawnienie
Dariusz Polak - 2006/04/05 21:58
Butla z acetylenem oraz beczka ciśnieniowa z amoniakiem są zbiornikami przenośnymi o pojemności powyżej 350 cm³ w rozumieniu § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z 16-07-2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021 z poźn. zm.). Zatem osoby napełniające takie zbiorniki musza posiadać kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18-07-2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)

Z art. 44 ustawy z 21-12-2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) nie wynika, że zbiorniki przenośne są urządzeniami technicznymi, które należą do zakresu działania TDT. Podobnie z art. 50 ustawy o dozorze technicznym nie wynika, że cywilne zbiorniki przenośne należą do zakresu działania Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT). Zatem zbiorniki przenośne muszą należeć do zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Prawdziwość tego wniosku można sprawdzić odwiedzając stronę www.udt.gov.pl, klikając w zakładkę „Eksploatacja” i wybierając z menu „Napełniający”.

Z tego miejsca można pobrać również wniosek o sprawdzenie kwalifikacji.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2019 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS