Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

baner Gazeta
od 1 do 10 lipca 2015 nie wolno nakładać kar za ADR! Drukuj Email

W dniach od 1 do 10 lipca 2015 r nakładanie kar za przewóz towarów niebezpiecznych nie ma mocy prawnej! 

Zgodnie z wyrokiem NSA „.. aby można skutecznie ukarać osobę za czyn naruszający prawo, w dacie, z którym prawo wiąże skutki prawne, musi obowiązywać ustawa lub równoważny przepis prawa (np. umowa międzynarodowa), nakładające na osobę określone obowiązki. Ponadto te same wymogi muszą być spełnione w odniesieniu do przepisów sankcjonujących naruszenie wspomnianych wyżej obowiązków. W świetle (...) przepisu art. 88 ust. 1 Konstytucji RP warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Ponadto, (...)  stosownie do przepisu art. 88 ust. 3 Konstytucji RP, umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. 

Wniosek jest jeden - w okresie od 1 do 10 lipca 2015 r nie może być legalnie nałożona żadna kara za przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Tym samym od 1 lipca br nie ma podstaw do karania za nieprawidłowości przy przewozie kolejowym (RID) i rzecznym (ADN).

Sprawa dotyczyła kary nałożonej za niepoprawne oznaczenie w lipcu 2005 roku, kiedy to w wyniku opóźnienia nie obowiązywał ADR z 2005 roku. 
Zacytujmy fragmenty uzasadnienia: „Jak to niewadliwie stwierdzono w wyroku Sądu I instancji w dacie kontroli drogowej w dniu [...] lipca 2005 r., na mocy punktu 1.6.1.1. przepisu przejściowego umowy ADR 2005, nie obowiązywała już umowa ADR 2003. Ostatecznie bowiem umowa ADR 2005 utraciła moc prawną z dniem 30 czerwca 2005 r. 
Tym samym w dacie kontroli drogowej w dniu 26 lipca 2005 r. nie było podstaw prawnych dla skutecznego postawienia skarżącemu zarzutu naruszenia odnośnych przepisów ADR 2003, a tym bardziej ukarania karą pieniężną, skoro w dacie omawianego zdarzenia (data kontroli drogowej) przepisy te nie obowiązywały. Przepisy rozporządzenia ADR 2003 nie mogły być więc skutecznie sankcjonowane karami pieniężnymi przewidzianymi w ustawie o transporcie drogowym za zdarzenia, które miały miejsce po dniu 30 czerwca 2005 r. 
Nie sposób przy tym podzielić argumentacji, zarówno organu odwoławczego, jak i Sądu I instancji, sprowadzającej się do tego, że opóźnienie w opublikowaniu umowy ADR 2005 (co powinno nastąpić najpóźniej z mocą prawną od dnia 1 lipca 2005 r., aby być w zgodności z wymogami przepisu art. 4 ust. 1 wyżej powołanej ustawy) przedłużało moc obowiązującą umowy ADR 2003, do czasu wejścia w życie przepisów ADR 2005, ogłoszonych stosownym oświadczeniem rządowym z dnia 26 lipca 2005 r. 
Pomijając już kwestię, że oświadczenie rządowe nie jest źródłem prawa w świetle przepisu art. 87 Konstytucji RP, powyższy punkt widzenia legalizuje ze skutkiem prawnym niedowład organizacyjny związany z opóźnionym wprowadzeniem w życie przepisów ADR 2005. Czyni się to zresztą wbrew umowie ADR 2005, będącej umową międzynarodową, reaktywując moc obowiązująca umowy ADR 2003 do dnia wejścia w życie wspomnianego oświadczenia rządowego, podczas gdy zgodnie z powołanym wyżej punktem 1.6.1.1. umowy ADR 2005 poprzednia umowa utraciła moc prawną ostatecznie z dniem 30 czerwca 2005 r. 
Stojąc na gruncie przestrzegania zasad praworządności trudno się także zgodzić z argumentacją Sądu I instancji, wywodzącego podstawę prawną do nałożenia omawianej kary brakiem merytorycznych zmian w umowie ADR 2005 w porównaniu do umowy ADR 2003 w odniesieniu do obowiązku stosowania nalepek ostrzegawczych.” 

Wniosek jest jeden - w okresie od 1 do 10 lipca 2015 r nie może być legalnie nałożona żadna kara za przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Tym samym od 1 lipca br nie ma podstaw do karania za nieprawidłowości przy przewozie kolejowym (RID) i rzecznym (ADN).
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2019 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS